2011 JUC veiklos programa

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA

Druskininkų savivaldybės 2011 metų jaunimo užimtumo programa yra rengiama remiantis Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 metų strateginiame plane numatytais tikslais – užtikrinti aukštos kokybės švietimo prieinamumą, ugdyti bendrąją kultūrą. Programą įgyvendina viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras. Programa yra tęstinė ir vykdoma nuo 2003 metų. Programa siekiama:
1.Sudaryti sąlygas formuotis moraliai, intelektualiai, pilietiškai ir demokratiškai asmenybei;
2. Padėti jaunimui integruoti į politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį miesto (šalies) gyvenimą;
3. Rūpintis jaunimo socialinių, kultūrinių problemų sprendimu, jaunimo žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencija, užimtumu ir kitomis aktualiomis jaunimo problemomis.

VšI Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklos programos pagrindinė tikslinė grupė yra savivaldybės jaunimas nuo 14 iki 29 m, kurių yra per 5000. Programa skatins vaikus bei jaunimą planuoti, mokintis, dalyvauti ir atsiskaityti už savo projektinę veiklą bei organizuojamus renginius. Programa taip pat sudarytų sąlygas atsirasti naujoms iniciatyvoms, vykdomus projektus ir vykdomą veiklą orientuotų kryptingai, siekiant išvien spręsti aktualiausias
jaunimo problemas Druskininkuose. VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklos programa, priklausomai nuo jaunimo iniciatyvos ir poreikių, įtakotų jaunimo veiklą, jaunimo laisvalaikio užimtumą. Įgyvendinant 2010 metų programą, trumpai apžvelgiamas Druskininkų jaunimo dalyvavimas skirtingose veikloje 2008-2009 m.