kvietimas
Keliauk – sveikai pramogauk
2015 spalio 22
PUIKUS PASIŪLYMAS JAUNIMUI, KURIS NORI UŽSIDIRBTI
2015 lapkričio 2
Rodyti viską

PLAKATŲ KONKURSAS „MES – PRIEŠ KORUPCIJĄ“

PLAKATŲ KONKURSO „MES – PRIEŠ KORUPCIJĄ“ NUOSTATAI

         I. BENDROSIOS SĄLYGOS

 1. Konkurso organizatorius – Lietuvos Respublikos Seimo parlamentinė grupė „Už Lietuvą be korupcijos“.
 2. Konkurso partneriai – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ir Lietuvos Mokinių Parlamentas.
 3. Pagrindinis konkurso tikslas – informuoti visuomenę apie korupcijos žalą, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms.
 4. Konkurso nuostatai nustato Konkurso tikslus, dalyvius, organizavimą, reikalavimus, vertinimo kriterijus.
 5. Konkursas yra viena iš jaunimo saviraiškos, kūrybiškumo ugdymo, teisės išreikšti savo nuomonę ir būti išklausytam, formų.
 6. Konkurso tema: MES – PRIEŠ KORUPCIJĄ.

          II. KONKURSO TIKSLAI

 1. Pateikti savo požiūrį į korupciją, nesąžiningą, neskaidrų, neteisėtą elgesį per meno sąsają.
 2. Skatinti jaunimo nepakantumą korupcijai, formuoti atsakingą požiūrį.
 3. Plėtoti jaunimo supratimą apie korupcijos sukeliamas problemas, ugdyti sąmoningumą.
 4. Skatinti jaunimo kūrybiškumą, stiliaus savitumą, gebėjimą kritiškai vertinti.

          III. KONKURSO DALYVIAI

 1. Konkursas skirtas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, Lietuvos dailės ir meno mokyklų, meno ir dailės būrelių, neformaliojo švietimo įstaigų mokiniams.
 2. Konkurso dalyviais gali būti 9-12 klasių moksleiviai.

          IV. REIKALAVIMAI DARBAMS

 1. Konkursui pateiktas plakatas privalo būti originalus, nepateiktas ar nedalyvavęs kituose konkursuose.

Plakate negali būti naudojami kitų autorių sukurti autoriniai kūriniai (pvz., kitų autorių fotografijos ir pan.). 14. Plakato autorius turi būti atskiras mokinys/studentas. Vienas dalyvis Konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 2 (du) plakatus.

 1. Plakatas turi atspindėti nepakantumą korupcijai, skatinti sąžiningą, atsakingą ir skaidrų elgesį. Galimos, bet neprivalomos plakato potemės:

15.1  Neteisėtas valstybės tarnautojų/pareigūnų papirkimas siekiant išvengti atsakomybės ar asmeninės naudos.

15.2  Piktnaudžiavimas tarnyba (pvz., naudojimasis tarnybine padėtimi siekiant gauti naudos sau arba savo artimiesiems).

15.3  Prekiavimas įtaka (pvz., pareigūnas už atlygį siekia palankumo ir naudos jį papirkusiam asmeniui).

15.4  Pranešimų atsakingoms institucijoms apie galimai nusikalstamas veikas skatinimas: Pamatei – pranešk! 15.5 Žiniasklaidos papirkimas (pvz., atlygio gavimas už iškreiptų, netikrų faktų paskelbimą ar vienpusišką įvykio ar nuomonės nušvietimą informacinėse priemonėse).

15.6 Korupcija sporte (pvz. išankstiniai neteisėti susitarimai dėl varžybų rezultatų).

 1. Plakato matmenys turi būti ne mažesni nei 297 x 420 mm (A3 formatas).
 2. Plakatas gali būti sukurtas pasitelkus įvairią techniką (tapyba, akvarelė, karpiniai, grafika, fotografija, kompiuterinė technika ir pan.).
 3. Pagrindiniai privalomi reikalavimai plakato kompozicijai yra: vaizdiniai elementai ir trumpas tekstas (šūkis) lietuvių kalba.
 4. Kiekvieno plakato kitoje pusėje privaloma nurodyti šiuos duomenis: darbo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, amžius, telefono numeris, el. pašto adresas, ugdymo įstaigos pavadinimas, darbo vadovo vardas ir pavardė (jeigu taikoma). Vardai ir pavardės netrumpinami.

         V. VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Vertinimo komisija (toliau – Komisija), sudaryta iš Seimo parlamentinės grupės „Už Lietuvą be korupcijos“ narių, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Mokinių Parlamento atstovų atrinks 3 geriausius plakatus. Komisija turi teisę neskirti pirmosios, antrosios ar trečiosios vietų.
 2. Vertinant darbus bus vadovaujamasi šiais kriterijais:
 • Tema – plakatų tematika turi sietis su Konkurso nuostatuose nurodytomis temomis

(ugdyti antikorupcinį sąmoningumą).

 • Kūrybiškumas ir originalumas.
 • Gebėjimas kritiškai vertinti.
 • Realizavimo (spaudos) galimybės.
  1. Plakatai nebus vertinami, jei neatitiks nurodytų kriterijų:

26.1. neatitiks konkurso tematikos; 26.2 nebus laikomasi konkurso sąlygų.

         VI. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 1. Konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos Seimo parlamentinė grupė „Už Lietuvą be korupcijos“ dalyvaujant Specialiųjų tyrimų tarnybai ir Lietuvos Mokinių Parlamentui.
 2. Konkursas vyks 2015 m. spalio 19 d. – 2015 m. gruodžio 1 d.
 3. Plakatai konkursui priimami iki 2012 m. gruodžio 1 d. (imtinai). Vėliau gauti plakatai nebus vertinami.
 4. Plakatus siųsti arba pristatyti adresu Gedimino pr. 53, Vilnius LT-01109, Vilnius. Konkursui – Antikorupcinis plakatas. Seimo narei Agnei Bilotaitei.
 5. Konkurso rezultatai bus paskelbti 2015 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Seime organizuojamame renginyje, taip pat interneto svetainėse lrs.lt, www.antikorupcija.lt ir www.stt.lt bei socialinio tinklo facebook paskyrose: www.facebook.com/LRSTT ir www.facebook.com/mokiniai. Jei laimėtojai nedalyvaus apdovanojimo renginyje, bus informuoti plakato kitoje pusėje nurodytu el. paštu.

VII.     KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 1. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanomis 2015 m. gruodžio 9 d., minint tarptautinę antikorupcijos dieną, Seime vykstančio renginio metu. Juos parengusiems mokytojams taip pat bus įteikti padėkos raštai. Apie konkrečią renginio valandą ir eigą dalyviai bus informuoti jų nurodytu el. paštu.
 2. Konkurso dalyvių darbai bus eksponuojami Lietuvos Respublikos Seimo patalpose surengtoje parodoje

(konkrečią informaciją apie parodos atidarymą organizatorius pateiks vėliau).

 1. Komisijos atrinkti plakatai bus atspausdinti ir platinami įstaigose, organizacijose bei visuomenėje.
 2. Atrinkti 3 (trijų) geriausių plakatų autoriai bei jų pedagogai bus apdovanoti kelione į Europos Parlamentą (EP) Strasbūre, kurią dovanoja Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas.

VIII. KITOS SĄLYGOS

 1. Pateikdamas piešinį konkursui, dalyvis sutinka, kad jo piešinys bus naudojamas konkurso organizatoriaus reikmėms neatlygintinai.
 2. Atsiųsti plakatai nebus grąžinami. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus fotografuoti, adaptuoti, publikuoti ir reprodukuoti Lietuvos Respublikos ir užsienio teritorijoje. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas plakatų atsiuntimas į konkursą
 3. Organizatorius nėra atsakingas už asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse.
 4. Organizatorius neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.

Papildomos informacijos apie konkursą teiraukitės el. paštu ierasi@lrs.lt