PATVIRTINTA
Druskininkų savivaldybės tarybos
2013 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-97
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2023 m. sausio 30 d. sprendimo
Nr. T1-7 redakcija)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO ĮSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras (toliau – Centras) yra Lietuvos
Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka Druskininkų savivaldybės tarybos įsteigtas
pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Centras yra atviras jaunimo
centras.
2. Savo veikloje Centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos
jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašu, Mobiliojo darbo su
jaunimu aprašu, Jaunimo darbuotojų veiklos aprašu ir kitais įstatymais, šiais įstatais bei kitais teisės
aktais.
3. Centras pagal savo prievoles atsako tik savo turtu. Centro dalininkai pagal Centro
prievoles atsako tik įnašu, kurį jie perdavė Centrui. Centras neatsako už savo dalininkų
įsipareigojimus.
4. Centras turi antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikoje
įregistruotame banke.
5. Centro pavadinimas – Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras,
sutrumpintas pavadinimas – VšĮ Druskininkų JUC.
6. Centro teisinė forma – viešoji įstaiga, veiklos laikotarpis neribotas.
7. Centro buveinė – Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai, Lietuvos Respublika.
8. Centro finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

9. Pagrindinis Centro veiklos tikslas – atliekant, vykdant darbą su jaunimu ir dirbant
atviro darbo su jaunimu principais, įtraukti jaunimą į socialiai reikšmingą veiklą ir didinti jaunimo
integraciją į visuomenę.
10. Centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikosjaunimo politikos pagrindų įstatyme
ir kituose darbą su jaunimu reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais darbo su jaunimo
principais, vykdo darbą su jaunimu šiomis darbo su jaunimu formomis: atvirasis darbas su jaunimu;
jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas; jaunimo informavimas ir konsultavimas. Centras taip pat gali
vykdyti darbą su jaunimu ir šiomis darbo su jaunimu formomis: mobilusis darbas su jaunimu; darbas
su jaunimu gatvėje. Jaunimo darbuotojai vykdo darbą su bendruomene, darbą su jaunimo grupėmis,
individualų darbą su jaunimu.
11. Centro veiklos sritys, atliekant, vykdant darbo su jaunimu formas:
11.1. padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį savivaldybės
ir šalies gyvenimą;
11.2. skatinti jaunimo saviraišką ir iniciatyvą, suteikti jauniems žmonėms galimybę
realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas;
11.3. organizuoti jaunimo užimtumą, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą, formuoti
pramogų kultūrą;
11.4. rinkti, kaupti ir nemokamai teikti jaunimui, jaunimo organizacijoms informaciją,
susijusią su galimybėmis dalyvauti įvairių fondų skelbiamuose konkursuose, programose, konsultuoti
jaunimą jam rūpimais laisvalaikio užimtumo, dalyvavimo aktyvioje veikloje galimybių klausimais;
11.5. skatinti jaunimo savanorystę, sudaryti sąlygas įgyti reikalingų žinių atitinkamose
srityse ir įgauti praktinių įgūdžių;
11.6. ugdyti jaunimo verslumą;
11.7. telkti savivaldybės jaunimą bendroms aktualioms problemoms spręsti, skatinti
tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą.
12. Savo tikslams pasiekti Centras verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine
komercine veikla:
12.1. jaunimo organizacijų veikla;
12.2. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;
12.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
12.4. socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu;
12.5. kvalifikacijos tobulinimas;
12.6. papildomas mokymas;
12.7. suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
12.8. leidyba;
12.9. kompiuteriai ir su jais susijusi veikla;
12.10. užsakomųjų informacinių paslaugų centro veikla;
12.11. kino filmų rodymas;
12.12. kita, niekur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla;
12.13. vaikų poilsio stovyklų veikla;
12.14. kita, įstatymų nedraudžiama ūkine, komercine veikla, tiesiogiai prisidedančia
prie Centro tikslų įgyvendinimo.

III SKYRIUS
CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

13. Centras gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja
įstatymams, šiems Įstatams ir veiklos tikslams.
14. Centras gali:
14.1. pirkti ir kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo įstatymų ir šių
įstatų nustatyta tvarka;
14.2. sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus, neprieštaraujančius Centro veiklos
tikslams;
14.3. gauti ir naudoti Lietuvos, užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų programų,
teikiančių techninę, materialią ir finansinę pagalbą, lėšas;
14.4. gauti paramą ir labdarą;
14.5. teikti paslaugas, atlikti darbus;
14.6. dalyvauti skelbiamuose paslaugų teikimo bei darbų atlikimo konkursuose;
14.7. dalyvauti skelbiamuose projektų finansavimo konkursuose;
14.8. užmegzti tarptautinius ryšius, keistis specialistais;
14.9. tapti asociacijų nare;
14.10. turėti kitas teises ir pareigas, neprieštaraujančias numatytiems Centro veiklos
tikslams.
15. Centrui neleidžiama:
15.1. gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta šiuose įstatuose;
15.2. neatlygintinai perduoti Centro turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos
sutartį Centro dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui (susijusio asmens sąvoka apibrėžta Lietuvos
Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje), išskyrus Centro likvidavimo atveju;
15.3.skolintis pinigų už palūkanasišsavo dalininko arsu juo susijusio asmens(susijusio
asmens sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje);
15.4. užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.

IV SKYRIUS
ASMENS TAPIMO NAUJU DALININKU TVARKA

16. Asmuo gali tapti nauju dalininku, jį priėmus dalininku arba jam įgijus (paveldėjus,
nupirkus ar kitais būdais įgijus) dalininko teises.
17. Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka:
17.1. asmuo, pageidaujantis tapti nauju Centro dalininku, pateikia Centro direktoriui
prašymą juo tapti. Prašyme turi būti nurodyti duomenys apie asmenį, pageidaujantį tapti dalininku
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, atstovo vardas, pavardė; fizinio asmens
vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai), išreikštas
pritarimas Centro veiklos tikslams ir nurodytas asmens numatomas įnašas į dalininkų kapitalą, šio
įnašo dydis (kai numatomas įnašas – pinigai) ar vertė (kai numatomas įnašas – materialusis ar
nematerialusis turtas) (eurais) ir įnašo perdavimo Centrui terminas;
17.2. asmuo dalininku priimamas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu;
17.3. visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą priimti dalininką,
pageidavęs dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavęs Įstaigai savo prašyme nurodytą įnašą.
18. Dalininko teises įgijęs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:
18.1. apie tai, kad įgijo dalininko teises, raštu praneša Centro direktoriui ir kartu pateikia
dalininko teisių įgijimą liudijantį dokumentą ar jo išrašą. Pranešime turi būti nurodyta: dalininkas,
kurio turėtas teises asmuo įgijo (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens
pavadinimas, kodas); asmuo, įgijęs dalininko teises (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas,
adresas; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, atstovo vardas, pavardė); dalininko
teisių įgijimo data;
18.2. dalininku tapusio asmens įnašo į dalininkų kapitalą vertė atitinka dalininko teises
perleidusio dalininko turėtų įnašų vertę.
19. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus šių Įstatų 17.3 papunktyje nurodytus
ar dalininko teises įgijusiam asmeniui atlikus šių Įstatų 18.1 papunktyje nurodytus veiksmus, Centro
direktorius per 2 darbo dienas įrašo naują dalininką ir jo įnašo vertę į Centro dokumentus,
atsižvelgdamas atitinkamai į šių Įstatų 17.3 papunkčio nuostatas ar 18.1 papunktyje nurodytuose
dokumentuose nurodytą dalininko teisių įgijimo datą ir 18.2 papunkčio nuostatas.
20. Atlikus šių Įstatų 19 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui išduodamas jo
įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.

V SKYRIUS
DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

21. Apie ketinimą parduoti dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti Centro
direktoriui (kartu nurodyti dalininko teisių pardavimo kainą).
22. Centro direktorius per 5 dienas nuo dalininko pranešimo gavimo dienos apie tai šių
Įstatų 28 punkte nurodytu būdu informuoja kitus Centro dalininkus (kartu nurodo dalininką, kuris
parduoda dalininko teises, ir dalininko teisių pardavimo kainą) ir šių Įstatų nustatyta tvarka šaukia
visuotinį dalininkų susirinkimą sprendimui dėl Centro dalininko, kurisįsigytų parduodamas dalininko
teises, priimti.
23. Visuotiniame dalininkų susirinkime paaiškėjus, kad už nustatytą kainą dalininko
teisių nepirko nė vienas Centro dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas
parduoti kitam asmeniui.
24. Jeigu Centro dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teisės parduodamos šio
dalininko pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant šių Įstatų 21–23 punktuose
nurodytų veiksmų.

VI SKYRIUS
DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO ĮSTAIGAI TVARKA

25. Dalininkų įnašai Centrui perduodami tokia tvarka:
25.1. pinigai įnešami į Centro sąskaitą;
25.2. materialusis ir nematerialusis turtas Centrui perduodamas surašant turto
perdavimo aktą. Aktą pasirašo turtą perduodantis asmuo (steigėjas, dalininkas, dalininku tapti
pageidaujantis asmuo) ir Centro direktorius. Kartu su perduodamu turtu Centrui pateikiama ir šio
turto vertinimo ataskaita, kuri turi būti sudaryta ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki turto perdavimo
Centrui. Turto vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko lėšomis.

VII SKYRIUS
CENTRO ORGANAI

26. Centro organai – visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas
– Centro direktorius. Centro direktorių priima ir atleidžia Druskininkų savivaldybės meras teisės aktų
nustatyta tvarka.
27. Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija:
27.1. keičia Centro įstatus;
27.2. priima sprendimą pakeisti Centro buveinę;
27.3. nustato paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles.
Kai Centro savininkė yra savivaldybė, kainas ir tarifus už teikiamas atlygintinas paslaugas nustato
savivaldybės taryba;
27.4. konkurso būdu renka Centro vadovą, tvirtina konkurso vadovo pareigoms užimti
nuostatus, nustato jo darbo sutarties sąlygas;
27.5. tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;
27.6. nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Centro veiklą;
27.7. priima sprendimą dėl Centro nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto
perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;
27.8. priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;
27.9. priima sprendimą pertvarkyti Centrą;
27.10. priima sprendimą likviduoti Centrą ar atšaukti jos likvidavimą;
27.11. skiria ir atšaukia likvidatorių, jei sprendimą likviduoti Centrą priima visuotinis
dalininkų susirinkimas;
27.12. nustato Centro vidaus kontrolės tvarką;
27.13. priima sprendimą dėl viešosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinio
audito kitais, nei nurodyta Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje,
atvejais ir renka auditorių ar audito įmonę;
27.14. priima sprendimą dėl naujų dalininkų priėmimo;
27.15. tvirtina Centro valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą;
27.16. priima sprendimą dėl Centro tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
27.17. priima sprendimą steigti ir likviduoti filialus ir atstovybes;
27.18. tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus;
27.19. sprendžia kitus Viešųjų įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose ir Įstatuose
visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
28. Eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas, kurį šaukia Centro vadovas, turi įvykti
kasmet ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo Centro finansinių metų pabaigos. Centro vadovas
eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui privalo pateikti Centro metinių finansinių ataskaitų
rinkinį ir praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą.
29. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis
nebuvo sušauktas Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių Įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi
Centro dalininkas.
30. Už visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą atsako Centro vadovas. Apie
šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą Centro vadovas ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki
susirinkimo dienos praneša kiekvienam dalininkui raštu, išsiunčia registruotą laišką adresu, kurį
dalininkas nurodęs Centro arba elektroninių ryšio priemonių pagalba. Taip pat kartu pateikiama
informacija darbotvarkės klausimais.
31. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant Įstatų 30 punkte
nurodyto termino, jei su tuo raštiškai sutinka visi dalininkai.
32. Visuotiniame dalininkų susirinkime visi dalininkai turi po vieną balsą.
33. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių
susirinkime dalininkų balsų dauguma, išskyrus šiuos sprendimus, kurie priimami 2/3 visų susirinkime
dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma:
33.1. sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;
33.2. sprendimą pertvarkyti Įstaigą;
33.3. sprendimą likviduoti Įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą.
34. Visuotiniai dalininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolai ne vėliau
kaip per 5 darbo dienas turi būti pateikiami dalininkams. Protokole turi būti nurodyta: visuotinio
dalininkų susirinkimo vieta ir laikas, dalininkų skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai,
sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedama patikslinta, įvertinus susirinkimo metu išsakytas
pastabas, informacija svarstytais klausimais. Visi pakeitimai, papildymai protokole turi būti aptarti.
Protokolas nerašomas, jei sprendimą pasirašo visi dalininkai.
35. Jeigu Centro dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas Centro savininku ir jo
raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.
36. Centro vadovas – direktorius yra vienasmenis Centro valdymo organas. Jį skiria ir
atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas
visuotinis dalininkų susirinkimas. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo, jeigu su juo
sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su direktoriumi sudaro ir nutraukia
visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Apie direktoriaus paskyrimą ar atleidimą bei darbo
sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne
vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registrui.
37. Direktoriaus kompetencijai priklauso:
37.1. vadovauja Centrui, organizuoja Centro veiklą, rengia jos veiklos planus bei kitus
dokumentus, veiklos ataskaitas ir teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui;
37.2. organizuoja Centro visuotinius dalininkų susirinkimus;
37.3. organizuoja Centro darbą pagrindiniams Centro veiklos uždaviniams įgyvendinti,
ūkinei, komercinei veiklai ir atskaitomybei užtikrinti;
37.4. įgyvendina Centro visuotinio dalininkų susirinkimo priimtus sprendimus;
37.5. leidžia įsakymus, reguliuojančius Centro ir Centro darbuotojų veiklą;
37.6. tvirtina Centro vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus,
vidaus tvarkomuosius dokumentus, Centro vardu pasirašo finansinius bei kitus dokumentus;
37.7. nustato Centro darbuotojų atlyginimus, priima bei atleidžia Centro darbuotojus,
sudaro ir nutraukia Centro darbuotojų darbo sutartis, žodžiu ir raštu duoda pavedimus Centro
darbuotojams; skiria Įstaigos darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
37.8. atidaro ir uždaro Centro sąskaitas bankų įstaigose;
37.9. užtikrina Centro turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą, programų vykdymą;
37.10. pateikia visuomenei informacija apie Centro veiklą;
37.11. atstovauja Centro valdžios ir valdymo institucijose, teismuose ir palaikant
santykius su kitais objektais;
37.12. atlieka kitus su Centro veikla susijusius veiksmus.
38. Direktorius atsako už:
38.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų
Lietuvos Respublikos teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Centro įstatų ir direktoriaus pareiginių nuostatų
vykdymą;
38.2. ūkinę ir finansinę Centro veiklą, finansinės atsakomybės sudarymą bei vykdomų
programų asignavimų naudojimo efektyvumą ir rezultatyvumą, visuotinio dalininkų susirinkimų
sušaukimą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą dalininkams apie
įvykius, turinčius esminės reikšmės Centro veiklai, Centro dalininkų registravimą, informacijos apie
Centro veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą, kitus veiksmus, kurie numatyti
vadovui teisės aktuose bei Centro įstatuose.
38.3. Centro įsigyto ir jam perduoto turto tinkamą naudojimą ir saugojimą;
38.4. rengiamų dokumentų teisėtumą, teisingumą, parengimą laiku;
39. Direktorius yra atskaitingas Įstaigos steigėjui – Druskininkų savivaldybės tarybai.

VIII SKYRIUS
FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO VEIKLA

40. Centro filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama visuotinio dalininkų
susirinkimo sprendimu. Filialas yra struktūrinis Centro padalinys, turintis buveinę ir atliekantis visas
Centro funkcijas arba dalį. Filialas nėra juridinis asmuo ir veikia pagal Centro įstatus ir filialo
nuostatus.
41. Atstovybė yra Centro padalinys, turintis savo buveinę ir teisę atstovauti Centro
interesams ir juos ginti, Centro vardu sudaryti sandorius ir atlikti kitus veiksmus, nustatytus Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse, kituose teisės aktuose ir savo nuostatuose.
42. Filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Centro visuotinis dalininkų susirinkimas.
43. Filialų ir atstovybių vadovus, kurie renkami konkurso būdu, skiria ir atleidžia Centro
direktorius.
44. Filialai ir atstovybės registruojami ir išregistruojami teisės aktų nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE CENTRO VEIKLĄ PATEIKIMO
DALININKAMS TVARKA

45. Dalininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo
dienos Centro dokumentai jam pateikiami susipažinti Centro darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje
Centro vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos
dalininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku adresu, kurį dalininkas nurodęs Centrui, arba
įteikiamos pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Ginčai dėl dalininko teisės į informaciją
sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.
46. Centro dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama
neatlygintinai.

X SKYRIUS
VIEŠŲ PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

47. Kai Centro pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Vyriausybės nustatyta
tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems
pranešimams skelbti.
48. Kiti Centro pranešimai dalininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku
arba įteikiami pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kai pranešimai dalininkui siunčiami
registruotu laišku, jie siunčiami adresu, kurį dalininkas nurodęs Centrui. Skubūs pranešimai gali būti
perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai tą pačią dieną išsiunčiami adresatui registruotu
laišku ar įteikiami pasirašytinai.
49. Už pranešimų išsiuntimą laiku ar jų įteikimą pasirašytinai atsako Centro vadovas.

 

XI SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

50. Centro veiklos ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo eilinio visuotinio
dalininkų susirinkimo turi būti pateikta Juridinių asmenų registrui ir paskelbta Centro interneto
svetainėje, jeigu Centras ją turi.
51. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kurią nustato visuotinis dalininkų
susirinkimas, skelbiama Centro interneto svetainėje, jeigu Centras ją turi.
52. Tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su Centro veiklos ataskaita ir kita
visuomenei pateikiama informacija susipažinti Centro buveinėje Centro darbo valandomis.

XII SKYRIUS
CENTRO ĮSTATŲ KEITIMO, CENTRO REORGANIZAVIMO, PERTVARKYMO IR
LIKVIDAVIMO TVARKA

53. Iniciatyvos teisę keisti Įstatus turi Centro direktorius ir Įstaigos dalininkai.
54. Įstatai keičiami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta
susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma.
55. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Įstatus, surašomas
visas pakeistų Įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
56. Pakeisti Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

 

Direktorė                                                                                                Aušra Nedzinskienė

PARSISIŲSTI