PATVIRTINTA
Druskininkų savivaldybės tarybos
2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T1-97

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras (toliau – Centras ) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, įtraukiant jaunimą į socialiai reikšmingą veiklą ir didinant jaunimo integraciją į visuomenę.
2. Savo veikloje Centras vadovaujasi įstatais, Civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais.
3. Centras pagal savo prievoles atsako tik jam nuosavybes teise priklausančiu turtu. Centras neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal Centro prievoles.
4. Centro pavadinimas – viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras.
5. Centro buveinė: Druskininkų savivaldybė, Veisiejų g. 17, LT – 66245, Lietuvos Respublika.
6. Centro veiklos laikotarpis neribotas, finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
7. Pagrindinis Centro veiklos tikslas:
7.1. dirbant atviro darbo su jaunimu principu, įtraukti jaunimą į socialiai reikšmingą veiklą ir didinti jaunimo integraciją į visuomenę.
8. Centro veiklos sritys:
8.1. padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį savivaldybės ir šalies gyvenimą;
8.2. skatinti jaunimo saviraišką ir iniciatyvą, suteikti jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas;
8.3. organizuoti jaunimo užimtumą, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą, formuoti pramogų kultūrą;
8.4. rinkti, kaupti ir nemokamai teikti jaunimui, jaunimo organizacijoms informaciją, susijusią su galimybėmis dalyvauti įvairių fondų skelbiamuose konkursuose, programose, konsultuoti jaunimą jam rūpimais laisvalaikio užimtumo, dalyvavimo aktyvioje veikloje galimybių klausimais;
8.5. ugdyti jaunimo verslumą;
8.6. telkti savivaldybės jaunimą bendroms aktualioms problemoms spręsti, skatinti tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą.
9. Savo tikslams pasiekti Centras verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine veikla:
Veiklos rūšis
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytos veiklos, kuri sutampa ar yra artima pateiktai 1 stulpelyje veiklos rūšiai, kodas
1
2
– kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
90.0
58.19
– kita leidyba
– nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
– kultūrinis švietimas
68.20
85.52

III. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS
10. Centras gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, šiems Įstatams ir veiklos tikslams.
11. Centras gali:
11.1. turėti sąskaitas kredito įstaigose;
11.2. pirkti ir kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka;
11.3. sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus, neprieštaraujančius Centro veiklos tikslams;
11.4. gauti ir naudoti Lietuvos, užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų programų, teikiančių techninę, materialią ir finansinę pagalbą, lėšas;
11.5. gauti paramą bei teikti paramą ir labdarą;
11.6. teikti paslaugas, atlikti darbus;
11.7. steigti filialus ir atstovybes;
11.8. skelbti konkursus projektams įgyvendinti ir dalyvauti skelbiamuose paslaugų teikimo bei darbų atlikimo konkursuose;
11.9. užmegzti tarptautinius ryšius, keistis specialistais;
11.10. tapti asociacijų nare;
11.11. turėti kitas teises ir pareigas, neprieštaraujančias numatytiems Centro veiklos tikslams.
12. Centrui neleidžiama:
12.1. gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta šiuose įstatuose;
12.2. neatlygintinai perduoti Centro turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį Centro dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui (susijusio asmens sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje), išskyrus Centro likvidavimo atveju;
12.3. skolintis pinigų už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens (susijusio asmens sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje);
12.4. užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.

IV. CENTRO DALININKAI, JŲ TEISĖS, PAREIGOS
13. Fiziniai ir juridiniai asmenys, steigimo sutarties ar šių įstatų numatytomis sąlygomis įnešę Centrui piniginių lėšų ar turto, ar asmenys, kuriems dalininko teisės yra perleistos šių įstatų nustatyta tvarka, yra Centro dalininkai.
14. Dalininkų įnašais gali būti pinigai, taip pat pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis bei nematerialusis turtas.
15. Jeigu visi įnašai yra vieno asmens, šis asmuo yra Centro savininkas. Įstatų nuostatos, kurios taikomos dalininkams, taikomos ir savininkui.
16. Centro dalininkai ir jų įnašų vertė yra įrašomi viešosios įstaigos dokumentuose, o dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas. Jeigu dalininkas papildomai perduoda Centrui įnašus, parduoda ar kitaip perleidžia dalininko teises kitam asmeniui, turi būti atitinkamai pakeičiami įrašai Centro dokumentuose ir pakeičiami įnašų vertę patvirtinantys dokumentai.
17. Centro dalininkas turi šias neturtines teises:
17.1. dalyvauti ir balsuoti Centro visuotiniuose dalininkų susirinkimuose;
17.2. susipažinti su Centro dokumentais ir gauti Centro turimą informaciją apie jos veiklą;
17.3. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti Centro visuotinio dalininkų susirinkimo bei direktoriaus sprendimus, taip pat kreiptis į teismą su ieškiniu dėl direktoriaus sudarytų sandorių pripažinimo negaliojančiais, jeigu Centro visuotinio susirinkimo bei direktoriaus sprendimai ar direktoriaus sudaryti sandoriai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, Centro įstatams, protingumo ar sąžiningumo principams;
17.4. kreiptis į teismą su ieškiniu prašant uždrausti Centro direktoriui ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius Centro veiklos tikslams ar pažeidžiančius Centro direktoriaus kompetenciją;
17.5. kitas įstatymų nustatytas neturtines teises.
18. Centro dalininkas turi tokias turtines teises:
18.1. gauti likviduojamos Centro turto dalį Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka;
18.2. palikti testamentu dalininko teises kitiems asmenims;
18.3. perleisti Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka dalininko teises kitiems asmenims.
19. Dalininkas, perleidęs dalininko teises kitiems asmenims, po naujo dalininko įrašymo į sąrašus ir pažymėjimo išdavimo praranda dalininko teises.

V. NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMO TVARKA, DALININKŲ TEISIŲ PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA
20. Nauji dalininkai priimami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Nauju dalininku tapti gali asmuo, įsipareigojantis padaryti įnašą, kurio vertė ne mažesnė kaip 10 000 (dešimt tūkstančių) litų.
21. Asmuo, pageidaujantis tapti nauju Centro dalininku, pateikia Centro direktoriui prašymą juo tapti. Prašyme turi būti nurodyti duomenys apie asmenį, pageidaujantį tapti Centro dalininku (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), taip pat numatomas įnašas pinigais ar įnašo vertė, kuri nurodyta turto vertinimo ataskaitoje. Be to, prašyme turi būti pareikštas pritarimas Centro veiklos tikslams. Kartu su prašymu turi būti pateikta pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertinto turto vertinimo ataskaita, jei numatoma Centrui perduoti materialųjį ar nematerialųjį turtą.
22. Centro direktorius, gavęs asmens, pageidaujančio tapti Centro dalininku, prašymą, turi per 30 kalendorinių dienų sušaukti visuotinį dalininkų susirinkimą naujam dalininkui priimti. Visuotiniame dalininkų susirinkime, kurio darbotvarkėje numatomas naujų dalininkų priėmimas, dalininkų pritarimu gali dalyvauti asmenys, pageidaujantys tapti naujais dalininkais. Minėtiems asmenims nedalyvavus susirinkime, Centro direktorius per 5 darbo dienas turi juos informuoti apie visuotinio dalininkų susirinkimo priimtą sprendimą dėl naujų dalininkų.
23. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą priimti naują dalininką, dalininku tapti pageidaujantis asmuo tampa Centro dalininku tik perdavus Centrui savo prašyme nurodytą įnašą ir įregistravus jį Centro dokumentuose.
24. Apie savo sprendimą perleisti Centro dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti Centro direktoriui, nurodydamas duomenis apie asmenį (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), kuriam ketina perleisti savo teises, taip pat nurodo perleidimo būdą ir numatomą sandorio datą. Apie gautą dalininko pranešimą Centro direktorius per 5 darbo dienas turi informuoti kitus dalininkus.
25. Asmuo, įgijęs dalininko teises, tampa viešosios įstaigos dalininku nuo jo įregistravimo Centro dokumentuose dienos. Centro direktorius, gavęs dalininko teisių perleidimo dokumentą, per 3 darbo dienas turi pasirašyti įnašo perdavimo priėmimo aktą ir atlikti naujo
dalininko registravimą. Apie tai, kad yra įregistruotas naujas Centro dalininkas, Centro direktorius per 5 darbo dienas raštu turi informuoti Centro dalininkus.
26. Dalininkų įnašai sudaro dalininkų kapitalą. Dalininkų kapitalas gali būti didinamas tik papildomais įnašais. Papildomas įnašas Centrui perduodamas dalininko iniciatyva. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialus ir nematerialusis turtas.
27. Dalininkų įnašai Centrui perduodami tokia tvarka:
27.1. pinigai įnešami į Centro sąskaitą;
27.2. turtas Centrui perduodamas surašant perdavimo – priėmimo aktą.
28. Turto perdavimo priėmimo aktą pasirašo turtą perduodantis dalininkas ir Centro direktorius. Perduodant turtą, Centrui turi būti pateikta ir šio turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimas atliekamas asmens, pretenduojančio tapti dalininku, lėšomis.

VI. CENTRO ORGANAI
29. Centras įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organą.
30. Centras negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per savo dalininkus.
31. Centras turi visuotinį dalininkų susirinkimą, patariamą kolegialų organą – tarybą ir vienasmenį valdymo organą − Centro direktorių.
32. Visuotinis dalininkų susirinkimas:
32.1. keičia Centro įstatus;
32.2. tvirtina Centro veiklos planus;
32.3. tvirtina paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus;
32.4. konkurso būdu parenka Centro vadovą, tvirtina konkurso vadovo pareigoms nuostatus, nustato jo darbo sutarties sąlygas 32.5. tvirtina pareigybių, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašą ir kvalifikacinius reikalavimus; 32.6. tvirtina konkurso pareigoms, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, nuostatus;
32.7. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;
32.8. nustato, kad Centro veiklos ataskaitoje vertinamas jo veiklos ekonominis, socialinis ir pagal Centro veiklos tikslus kitoks poveikis.
32.9. priima sprendimą dėl Centrui nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;
32.10. priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;
32.11. priima sprendimą pertvarkyti Centrą;
32.12. priima sprendimą likviduoti Centrą ar atšaukti jo likvidavimą;
32.13. skiria ir atleidžia likviduotoją, kai sprendimą likviduoti Įstaigą priima visuotinis dalininkų susirinkimas;
32.14. priima sprendimą dėl Centro audito ir renka audito įmonę;
32.15. nustato informaciją, kuri teikiama visuomenei apie Centro veiklą;
32.16. priima sprendimą steigti Centro filialus ar atstovybes, tvirtina jų nuostatus, priima sprendimą dėl jų veiklos nutraukimo;
32.17. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme ir šiuose Įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
33. Kiekvienas dalininkas turi po vieną balsą. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma, išskyrus sprendimą dėl Centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo, sprendimą pertvarkyti ar likviduoti Centrą arba atšaukti jo likvidavimą, šie sprendimai priimami ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų.
34. Susirinkimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė dalininkų. Jeigu nėra kvorumo, Centro direktorius per 15 dienų turi sušaukti pakartotinį dalininkų susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, nesvarbu, kiek dalininkų susirinktų.
35. Balsavimas visuotiniame dalininkų susirinkime yra atviras. Tais klausimais, dėl kurių nors vienas dalininkas pageidauja slapto balsavimo, slaptas balsavimas yra privalomas visiems dalininkams.
36. Dalininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame dalininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Dalininko – juridinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas jo vadovo parašu ir antspaudu, jeigu jis antspaudą privalo turėti.
37. Visuotiniame dalininkų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Centro dalininkai. Dalininkų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime yra lygus dalininko įnašo dydžiui litais. Centro direktorius ir Tarybos nariai, jeigu jie nėra dalininkai, gali dalyvauti visuotiniame dalininkų susirinkime be balso teisės. Visuotiniame dalininkų susirinkime dalininkų pritarimu gali dalyvauti ir kiti asmenys.
38. Kasmet, per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, turi vykti eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas. Centro direktorius eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui privalo pateikti Centro metinę finansinę atskaitomybę ir praėjusių finansinių metų Centro veiklos ataskaitą.
39. Neeilinis visuotinis dalininkų susirinkimas šaukiamas Centro dalininko arba Centro direktoriaus pageidavimu. Centro direktorius privalo per 10 dienų nuo reikalavimo pateikimo paskelbti apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą.
40. Visuotiniai dalininkų susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus.
41. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi dalininkas ar organo narys.
42. Visuotiniai dalininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokole turi būti nurodyta: posėdžio vieta ir laikas, dalyvių skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai ir kita informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 – 2.92 straipsniuose.
43. Jeigu Centro savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.
44. Patariamasis kolegialus Centro organas yra Taryba. Ji sudaroma visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Tarybą sudaro 5 nariai: 2 Druskininkų savivaldybės tarybos nariai, 2 Druskininkų savivaldybės atstovai, 1 Druskininkų savivaldybės jaunimo atstovas.
45. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali atšaukti visą Tarybą arba pavienius jos narius.
46. Tarybos kompetencija:
46.1. Svarstyti Centro veiklos programų planų projektus, ataskaitas bei teikti išvadas bei pasiūlymus dėl veiklos organizavimo;
46.2. Svarstyti ir teikti siūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Centro plėtros programų;
46.3. Svarstyti ir teikti siūlymus dėl Centro struktūros;
46.4. Svarstyti ir teikti siūlymus dėl mokslinių tyrimų, studijų atlikimo;
46.5. Svarstyti ir rekomenduoti dalininkams tvirtinti centro strategija
47. Tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Sprendimai priimami jei posėdyje dalyvauja daugiau nei pusė Tarybos narių, paprasta dalyvavusių posėdyje balsų dauguma. Balsuoja atviru balsavimu. Už veiklą Taryboje tarybos nariams neatlyginama. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžio protokolą pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius.
48. Tarybos nario teisės ir pareigos:
48.1. Gauti informaciją apie Centro įstatuose numatytą vykdomą veiklą;
48.2. Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus arba nutrūkus jo santykiams su jį delegavusiu nariu, apie tai įspėjęs Tarybą ne vėliau kaip prieš 15 dienų.
48.3. Dalyvauti Tarybos posėdžiuose.
48.4. Dalyvauti visuotinių dalininkų susirinkimuose be balso teisės.
48.5. Gauti informaciją apie Centro vykdomą veiklą.
49. Tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas darbo reglamentas.
50. Centro vienasmenis Centro valdymo organas – direktorius.
51. Centro direktorius atsako už ūkinę finansinę veiklą, už finansinės atsakomybės sudarymą bei vykdomų programų asignavimų naudojimo efektyvumą ir rezultatyvumą, visuotinio dalininkų susirinkimų sušaukimą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Centro veiklai, Centro dalininkų registravimą, informacijos apie centro veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą, kitus veiksmus, kurie numatyti vadovui teisės aktuose bei šiuose įstatuose.
52. Direktorius dirba vadovaudamasis įstatymais, šiais įstatais, pareigybės nuostatais ir visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais.
53. Centro direktorių skiria, jo atlyginimą nustato ir iš pareigų atleidžia Centro dalininkų visuotinis susirinkimas. Visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo Centro vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su centro direktoriumi.
54. Direktoriaus kompetencija:
54.1. organizuoti Centro veiklą, rengti jo veiklos planus ir veiklos ataskaitas ir teikti visuotiniam dalininkų susirinkimui;
54.2. organizuoti Centro visuotinius dalininkų susirinkimus;
54.3. įgyvendinti Centro visuotinio dalininkų susirinkimo priimtus sprendimus;
54.4. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankų įstaigose;
54.5. užtikrinti Centro turtų efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą, programų vykdymą;
54.6. nustatyti Centro struktūrą, darbuotojų atlyginimus, priimti bei atleisti darbuotojus, skirti darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
54.7. tvirtinti Centro vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybės nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
54.8. leisti įsakymus, reguliuojančius Centro darbuotojų ir Centro veiklą;
54.9. nustatyti Centro vidaus kontrolės tvarką;
54.10. atstovauti Centrui teisme, valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose ir santykiuose su kitais juridiniais asmenimis;
54.11. atlikti kitus, su Centro veikla susijusius veiksmus.

VII. DISPONAVIMO CENTRO TURTU TVARKA
55. Centro turtą sudaro (dalininkų) jam perduotas turtas, taip pat turtas, gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai, gautos lėšos iš Lietuvos, užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų programų, teikiančių techninę, materialią ir finansinę pagalbą, gauta parama ir labdara, kitais teisėtais įgytas materialusis ir nematerialusis turtas.
56. Valstybės ar savivaldybės perduotas Centrui panaudos pagrindais turtas naudojamas ir valdomas panaudos sutartyje nustatytomis sąlygomis.
57. Centras gali perleisti, išnuomoti, perduoti pagal panaudos sutartį, įkeisti nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį turtą tik Centro visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

VIII. CENTRO TURTAS IR LĖŠOS
58. Valstybės ar savivaldybės bei kitų asmenų turtas, perduotas Centrui panaudos pagrindais, naudojamas ir valdomas panaudos sutarties nustatyta tvarka.
59. Turtas, perduotas Centrui pasitikėjimo teise, turi būti atskirtas nuo centro turto. Centras privalo sudaryti ir tvarkyti jai patikėjimo teise perduoto turto apskaitą (balansą), o atsiskaitymams atlikti turi atidaryti atskirą banko sąskaitą.
60. Lėšas, gautas kaip paramą, taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas Centras naudoja jas perdavusio asmens nurodytiems (jei perduodamas šias lėšas asmuo davė tokius nurodymus) tikslams. Centras tokias lėšas privalo laikyti atskiroje sąskaitoje ir sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba lėšas perdavęs asmuo to reikalauja. Centras negali priimti lėšų, jei jas perduodantis asmuo nurodo šias lėšas naudoti kitiems tikslams, negu nustatyta šiuose įstatuose.

IX. FINANSINĖS VEIKLOS APSKAITA IR KONTROLĖ
61. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka. Vyriausiojo finansininko funkcijas pagal sutartį gali atlikti juridinis asmuo.
62. Centro vidaus kontrolė ir vidaus auditas atliekamas Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka.
63. Centro auditas atliekamas, kai visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą atlikti auditą ir išrenka audito įmonę. Auditas atliekamas teisės aktų, reglamentuojančių auditą, nustatyta tvarka.

X. CENTRO ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
64. Centro įstatus keičia visuotinis dalininkų susirinkimas 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
65. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

XI. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
66. Centro filialas yra struktūrinis Centro padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Centro funkcijų.
67. Centro atstovybė yra Centro padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atstovauti Centro interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Centro vardu.
68. Centro filialas (atstovybė) nėra juridinis asmuo. Centras atsako pagal filialo (atstovybės) prievoles ir filialas (atstovybė) atsako pagal Centro prievoles.
69. Centro filialas (atstovybė) veikia pagal visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintus nuostatus.
70. Centro filialui (atstovybei) leidžiama turėti sąskaitas. Filialo (atstovybės) turtas apskaitomas Centro finansinėje atskaitomybėje, taip pat filialo (atstovybės) finansinėje atskaitomybėje.
71. Centro filialo ir atstovybės veikla nutraukiama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

XII. CENTRO REORGANIZAVIMO, PERTVARKYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA
72. Centras reorganizuojamas, pertvarkomas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių juridinio asmens pabaigą, nustatyta tvarka.

XIII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE CENTRO VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKAMS IR VISUOMENEI TVARKA
73. Centro vadovas turi parengti ir pateikti visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų Centro veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Bet kurio fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Centras turi sudaryti sąlygas jos buveinėje su šia ataskaita susipažinti.
74. Centro veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
74.1. informacija apie Centro veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
74.2. Centro dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
74.3. Centro gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus;
74.4. informacija apie Centro įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus;
74.5. Centro išlaidos per finansinius metus;
74.6. Centro darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
75. Centro veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.

XIV. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA. LEIDINYS KURIAME SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA
76. Pranešimai ir skelbimai apie Centro likvidavimą, reorganizavimą, pertvarkymą bei kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų ir kituose įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatyta tvarka ir terminais skelbiami savivaldybės vietiniame leidinyje „Mano Druskininkai“ ir Centro internetinėje svetainėje www.juc.lt. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.
77. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimų projektai ir kiti dokumentai, su kuriais turi susipažinti dalininkai, išsiunčiami registruotais laiškais arba įteikiami kiekvienam dalininkui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki visuotinio dalininkų susirinkimo. Pranešime apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: susirinkimo data, laikas, vieta, susirinkimo darbotvarkė.

Direktorė Aušra Nedzinskienė

PARSISIŲSTI